0914 125 504 support@greenweb.sk

Overte si dostupnosť vašej domény:


Obchodné podmienky


Zmluvné strany

Prevádzkovateľ :

Greenweb s.r.o.
Školská 2, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO : 47 181 770
Zapísaná v OR Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Sro, vložka 24290/S

Užívateľ :

- Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba využívajúca webhostingové a e-mailové služby Prevádzkovateľa.
- alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba poskytujúca webhostingové a e-mailové služby Prevádzkovateľa tretím stranám (Partner).


Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytovanie webhostingových služieb, e-mailových služieb a registrácie internetových domén Užívateľovi (ďalej len služby). Služby Užívateľovi zabezpečuje Prevádzkovateľ.


Spôsob objednania služieb a platnosť zmluvy

Služby je možné objednať na základe elektronickej objednávky z internetovej stránky Prevádzkovateľa www.greenweb.sk. Na základe takejto objednávky Prevádzkovateľ vystaví Užívateľovi faktúru za poskytované služby. Po úhrade faktúry Prevádzkovateľ aktivuje Užívateľovi objednané služby. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť uhradením prvého poplatku Užívateľa za služby Prevádzkovateľovi.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvu môže Užívateľ vypovedať len písomnou formou na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Zmluvu je možné vypovedať len k dátumu ukončenia predplateného obdobia služby. Výpovedná lehota je najneskôr 30 kalendárnych dní pred ukončením predplateného obdobia služby.
Zvýhodnené ceny domén "S webhostingom" a "S multihostingom" sú s viazanosťou na 1 rok. V prípade zrušenia služby pred uplynutím doby viazanosti (či už zo strany prevádzkovateľa alebo zo strany Užívateľa) je Užívateľ povinný uhradiť cenový rozdiel zvýhodnenej ceny a ceny domény bez webhostingu v plnej výške.
Pri registrácii domény vystupuje Prevádzkovateľ vždy ako registrátor domény. Pokiaľ pri objednaní služieb Užívateľ neuvedie svoje ID užívateľa pre objednávanú TLD doménu, Prevádzkovateľ sa automaticky stáva aj vlastníkom domény. ID užívateľa (vlastnícke ID) si môže Užívateľ vyžiadať registráciou u príslušného správcu TLD domén. Dodatočná zmena vlastníka domény z Prevádzkovateľa na Užívateľa je spoplatnená sumou €14,99.

Platobné podmienky

Prevádzkovateľ bude Užívateľovi fakturovať služby v intervale, ktorý si Užívateľ zvolil pri objednávke (mesačne, polročne alebo ročne) a to v predstihu tak, aby bol dátum splatnosti faktúry pred dátumom platnosti poskytovaných služieb.
Faktúry budú posielané v elektronickej forme vo formáte PDF na e-mailovú adresu Užívateľa. Užívateľ bude uhrádzať faktúry do termínu ich splatnosti v prospech Prevádzkovateľa. Služby sú Užívateľovi poskytované len do dátumu, do ktorého boli Užívateľom uhradené. V prípade neuhradenia poskytovaných služieb na ďalšie obdobie môže Prevádzkovateľ po uplynutí predplateného obdobia dočasne Užívateľovi deaktivovať všetky poskytované služby až do splatenia dlžnej sumy Prevádzkovateľovi.
Za znovu zapojenie deaktivovaných služieb Užívateľovi z dôvodu neplatenia si bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok vo výške €9,99.
V prípade nesplatenia dlhov do 20 kalendárnych dní od skončenia platnosti služieb môže Prevádzkovateľ deaktivovať všetky služby, dáta a kontá Užívateľa. V prípade prekročenia 20 kalendárnych dní môže Prevádzkovateľ úplne zrušiť všetky služby, dáta a kontá Užívateľa.
Pri objednaní VPS serverov, hybridných serverov a dedikovaných serverov, za ktoré užívateľ platí v mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných intervaloch, nieje možné predčasne ukončiť prenájom takého serveru. Prenájom je možné ukončiť až po dobe, na ktorú bol prenájom zaplatený. Takisto nieje možné žiadať späť platbu za takto už využívaný server, či už v celom rozsahu, alebo v rozsahu alikvótnom. Vrátenie platby za takéto servery je možné výhradne len pred spustením takéhoto serveru do ostrej prevádzky.
Všetky ceny za služby sú uvedené v cenníkoch na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.greenweb.sk.


Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ bude poskytovať objednané služby Užívateľovi po dobu platnosti tejto zmluvy v požadovanej kvalite.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku služieb v prípade renovácie a údržby svojich serverov a softwarového vybavenia na týchto serveroch.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie dodatočných informácií pre prípad posúdenia opodstatnenosti vyžadovaných parametrov alebo služieb. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za obsah stránok a mailovej komunikácie Užívateľa. Za obsah stránok a obsah internetovej domény si Užívateľ v plnej miere zodpovedá sám a to bez ohľadu na to, či je internetová doména registrovaná na Užívateľa alebo na Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ neposkytuje na svojich serveroch stránky nasledovného charakteru: warezové stránky a stránky na sťahovanie softvéru, hudby a filmov, hier, porno stránky, stránky ktorých obsah akýmkoľvek spôsobom porušuje dobré mravy alebo platné zákony a nariadenia Slovenskej republiky alebo Európskej únie.
V prípade, že Užívateľ bude mať pod svojou doménou stránky uvedené vyššie, je Prevádzkovateľ oprávnený stiahnuť takýto obsah so svojich serverov.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie dodatočných informácií pre prípad posúdenia opodstatnenosti vyžadovaných parametrov alebo služieb.

Práva a povinnosti Užívateľa

Užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi zmeny e-mailovej adresy a fakturačných údajov. E-mailová adresa Užívateľa je hlavným kontaktom na zasielanie faktúr, upozornení, zmien a pod. od Prevádzkovateľa.
Užívateľ má prísne zakázané rozposielanie nevyžiadanej pošty (spam) cez server Prevádzkovateľa.
Užívateľ sa zaväzuje, že cez servery poskytovateľa nebude neoprávnene prenikať do sietí alebo systémov tretích strán.
V prípade porušenia akéhokoľvek zákona alebo nariadenia platného v Slovenskej republike alebo Európskej únii nesie všetky právne zodpovednosti súvisiace s obsahom domény Užívateľ.
Diskový priestor poskytovaný Užívateľovi na stránky a databázy je poskytovaný výlučne pre účely web stránky. Užívateľovi je prísne zakázané kopírovať na server obsah, ktorý priamo nesúvisí z obsahom stránky (napr. filmy, hudba, hry, fotky, zálohy PC a pod.).

Registrácia a predlžovanie internetových domén

Prevádzkovateľ zabezpečuje pre Užívateľa registráciu a predlžovanie internetových domén v centrálnom registri príslušnej TLD domény.
Registrácie a predlžovanie internetových domén sa riadia výlučne pravidlami, ktoré sú určené príslušným centrálnym registrom konkrétnej TLD domény.
Prevádzkovateľ si účtuje administratívny poplatok za prevod vlastníctva domény vo výške €14,99.

Ochrana osobných údajov

Firemné a osobné údaje Užívateľa sú spracovávané v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky údaje sú uchovávané na zabezpečených serveroch, ku ktorým tretia strana nemá prístup. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné a firemné údaje Užívateľa, ktoré sa ku Prevádzkovateľovi dostanú pri vzájomnej obchodnej komunikácii, a ktoré sú nevyhnutné pre štandardný obchodný styk, v žiadnom prípade nedá, nepredá, nepožičia ani inak neposkytne tretej strane.